Flek-logo

Foreningen af Liberale Erhvervsdrivende i Køge

OM FORENINGEN

Vedtægter

1. Navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er Foreningen af Liberale Erhvervsdrivende i Køge.

Foreningen har hjemsted i Køge kommune.

 

2. Formål
Foreningens formål er at vælge en repræsentant til KEUR - Køge Erhvervsudviklingsråd, at varetage forhold af fælles interesse for de liberale erhverv samt at fremme de liberale erhvervsdrivendes interesser i enhver henseende.

 

3. Medlemmer og medlemskab
Som medlem kan optages liberale erhvervsdrivende med forretningssted i Køge Kommune. Optagelse af nye medlemmer sker efter derom til bestyrelsen indgiven skriftlig begæring.

Udmeldelse af foreningen sker ligeledes skriftlig til bestyrelsen.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål vedrørende medlemskab.

 

4. Generalforsamlingen og medlemsmøder
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned.

Indkaldelse foranlediges af bestyrelsen og skal med 14 dages varsel ske ved almindeligt brev til den af medlemmet til bestyrelsen meddelte adresse. Sammen med indkaldelsen udsendes dagsorden for generalforsamlingen, revideret regnskab for det forløbne kalenderår, bestyrelsens budget og kontingentforslag og rettidigt indkomne forslag fra medlemmer.

Medlemmers forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden 15. januar i hvert år, således at forslaget kan udsendes sammen med dagsorden for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens skøn eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til et medlem af bestyrelsen. Samtidigt skal de pågældende medlemmer skriftligt fremsende forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og/eller meddele om hvilke emner, der ønskes behandlet samt fornøden dokumentation vedrørende emnet.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter modtagelsen, at udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  • Forslag til bestyrelsen til aktiviteter i kommende år, herunder også forslag til budget og kontigent for kommende år
  • Indkomne forslag fra medlemmer.
  • Valg til bestyrelsen
  • Eventuelt

Alle valg og almindeligt foreliggende sager, herunder valg af dirigent, afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, men når ¼ af de fremmødte eller bestyrelsen kræver det, foretages skriftlig afstemning. Hvert medlem har 1 stemme. Fremmøde ved fuldmagt kan foretages. Et medlem kan dog ikke møde med mere end 4 fuldmagter.

Til vedtægtsændringer kræves, at mindst ½ af foreningens medlemmer er repræsenteret på en generalforsamling og af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, men 2/3 af de fremmødte stemmer for, indkaldes inden 1 måned til ny generalforsamling, hvor beslutning er gyldig, hvis blot 2/3 af de på denne generalforsamling fremmødte stemmer for.

Der udarbejdes inden 14 dage referat fra alle generalforsamlinger. Referatet underskrives af dirigent og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og udsendes til samtlige medlemmer senest 30 dage efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har alle medlemmer stemmeret, som ikke er i restance med kontigentet.

Afgørelse om restancespørgsmål træffes af kasserer.

På generalforsamlinger og møder vælges en dirigent efter forslag fra bestyrelsen. Dirigenten leder generalforsamlinger mv. i henhold til foreningens love mv.

Dirigenten meddeler indholdet i fremsendte forslag, valg og valgregler, samt forestår gennemførelse af disse. Endvidere er det dirigenten, der konstaterer resultatet af evt. afstemninger. Dirigenten kan ikke afsættes under en generalforsamling, såfremt foreningens vedtægter overholdes.

 

5. Kontigenter og andre indtægter
Foreningen finansieres af kontingenter og eventuelle andre indtægter.

Kontingenter: Ikke udmeldte medlemmer hæfter for kontingent for 1 år af gangen. Kontingentet opkræves umiddelbart efter afholdt ordinær årlig generalforsamling.

Kontingentet dækker foreningens normale driftsudgifter i forbindelse med foreningens formålsparagraf, en evt. sekretariatsfunktion, samt dækning af fælles udgifter ved afholdelse af møder, generalforsamlinger og lign., som ikke dækkes på anden vis.

 

6. Tegningsret
Foreningen tegnes af formand og næstformand i fællesskab eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til enkelte bestyrelsesmedlemmer vedrørende i forvejen fastlagte opgaver eller projekter.

I forbindelse med dækning af normale foreningsudgifter tegnes foreningen af formanden i fællesskab med kasseren.

Prokura kan meddeles af formand og kasserer i fællesskab.

 

7. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære årlige generalforsamling for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer samt et antal bestyrelsesmedlemmer og meddeler senest sammen med referatet fra generalforsamlingen fordelingen af posterne.

Konstitueringen gælder herefter til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen udpeger hvert andet år det bestyrelsesmedlem, der skal repræsentere de liberale erhverv i Køge Erhvervsråd.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og sørger for referat fra møder og forhandlinger og for registrering af trufne beslutninger. Referater mv. underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

 

8. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen sørger for forsvarlig regnskabsførelse, og at årsregnskab udarbejdes og revisorpåtegnes så betids, at det kan udsendes med det i punkt 4 fastsatte varsel til medlemmerne.

Regnskabet skal ikke revideres. Der vælges ikke revisor.

 

9. Formue
Foreningens formue tilhører foreningen og det enkelte medlem kan ikke udtrække en del heraf. Foreningens formue kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse fra enkeltmedlemmers kreditorer.

Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Køge den 29. april 1998.

MEDLEMMER

NOGLE AF FORENINGENS
MEDLEMMER:

Home

Jacob Quistgaard

Statsaut. ejendomsmægler

Søndre Alle 12
4600 Køge

T: 56 66 00 13

koege@home.dk

Beierholm Køge

Hanne Kjærbølling

Fændediget 13
4600 Køge

Statsaut. revisor

T: 56 65 52 52

hkb@beierholm.dk

aogj reklamebureau

Torben Jantzen

Københavnsvej 72-74
4600 Køge

Grafiker

T: 28 15 26 96

torben@aogj.dk

LE34

Poul Moesgaard

Stensbjergvej 11, 1.
4600 Køge

Landinspektør

T: 56 63 38 00‎

pm@le34.dk

KOMMENDE ARRANGEMENTER

ERHVERVSKALENDER